1.15 {1000}

.tango dla trojga .tango para tres
.tango for three .tango pour trois

.technika mieszana .técnica mixta
.mixed technique .technique mixte

2001
(129kB)
(2kB) (2kB)